Jdi na obsah Jdi na menu
 


Napodobujme zemi

30. 7. 2014

 

Napodobujme zemi
Napodobuj zemi, člověče! Přinášej plody jako ona a neukazuj se, že jsi něco horšího než neživá příroda. Ona ovšem nevydává plody, aby jich sama užívala, ale aby sloužily tobě, kdežto ty můžeš plody své dobročinnosti, kterou prokážeš, sesbírat pro sebe, protože milost a odměna dobrých skutků se vrací ke štědrému dárci. Obdaroval jsi hladového a to, co jsi dal, se stává tvým vlastnictvím a navíc se ti to vrací ještě s nádavkem. Ano, jako přináší obilí zaseté do země užitek tomu, kdo si je zasel, tak i chléb nabídnutý tomu, kdo má hlad, ti později přinese mnoho užitku.
Peníze přece budeš muset zanechat zde, ať chceš nebo nechceš; slávu svých dobrých skutků však poneseš před Pána. Všichni budou stát před soudcem veškerenstva a budou tě nazývat živitelem a štědrým dobrodincem, a budou tě jmenovat všemi jmény, která vyjadřují lásku k lidem.
Nevidíš snad, jak se na divadla, na komedianty, zápasníky a bojovníky se šelmami, jejichž samotný zjev již budí odpor, utrácejí celé majetky pro pomíjející slávu okamžiku, pro křik a potlesk lidu? A ty jsi tak skoupý na výdaje, za něž bys mohl získat daleko větší slávu? Bůh by tě ocenil, andělé by tě společně chválili a všichni lidé, kolik jich bylo od počátku stvoření, by tě blahoslavili. A měl bys obdržet věčnou slávu, věnec spravedlnosti a nebeské království jako odměnu za to, že jsi dobře hospodařil s pomíjivým bohatstvím. Ty však na to nic nedbáš a kvůli péči o věci přítomné přezíráš ty, jež jsou předmětem naděje.
Nuže tedy, rozděluj svůj majetek na všechny strany, buď štědrý a velkorysý při dávání darů na potřebné. Pak se o tobě řekne: Rozděluje, dává potřebným, jeho štědrost potrvá navždy.
Jakou vděčnost bys měl tedy projevovat svému dobrodinci chudákovi! Měl bys být plný radosti a štěstí za takovou čest. Vždyť nemusíš chodit a obtěžovat u dveří jiných lidí; jsou to ti druzí, kteří sedí u tvých. Ty však jsi mrzutý a nepřístupný, vyhýbáš se setkání, abys nemusel pustit z rukou třeba jen nějakou maličkost. Znáš jen jednu odpověď: Nemám, nedám, jsem chudý. Máš pravdu, jsi chudý a nemáš nic: Jsi chudý v lásce, chudý v dobrotě k lidem, chudý ve víře v Boha, jsi chudý i ve věčné naději.
                                                Sv. Basil Veliký