Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krádež relikviáře v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Prostějově

4. 10. 2015

Ke krádeži v kostele sv. Cyrila a Metoděje.

PhDr. Karel Kavička

Jak jsme se nedávno dověděli, neznámý pachatel odcizil v sobotu dne 19. září 2015 z presbytáře kostela sv. Cyrila a Metoděje na Brněnské ulici v Prostějově vzácný relikviář s ostatkem našeho národního světce sv. Václava, jehož svátek jsme na začátku tohoto týdne, v pondělí dne 28. září slavili.

Připomeňme si jeho historii. Tento relikviář s ostatkem sv. Václava býval za správcovství P. Františka Starého a před zničením kostela za minulého režimu vystaven v kostele sv. Cyrila a Metoděje k uctívání každou neděli po mši svaté. O svátku sv. Václava býval nošen v průvodu.

dsc00053.jpgPochází z roku 1928, kdy se v celé zemi připravovaly oslavy milénia smrti sv. Václava, připadající na rok 1929. Tehdy podal farní úřad Povýšení svatého Kříže v Prostějově žádost pražskému arcibiskupu Františku Kordačovi o darování ostatku sv. Václava pro nový oltář. Této žádosti bylo na přímluvu pomocného biskupa pražského Antonína Podlahy vyhověno. Farní úřad byl vyzván k dodání pozlaceného relikviáře, do kterého bude ostatek sv. Václava z pokladu ve svatovítské katedrále vložen.

Pro ostatek byl vybrán relikviář, který v roce 1907 kostelu věnovala rodina Lošťákova. Měl podobu menší monstrance, 34 cm vysoké. Byl vyroben z mosazi a pozlacen. Relikviář byl svěřen k úpravě pražskému zlatníkovi Aloisi Tenglerovi. Ten ho vyčistil, znovu pozlatil a upravil. Kolem okénka z broušeného skla, které kryje prostor s relikvií ve stříbrném pouzdru, přidal 30 českých granátů, dva ametysty, dva almandyny a pět perel. Patku ozdobil čtyřmi karneoly.

Pro ostatek jel na pražské arcibiskupství dne 11. 5. 1929 farář Ignác Dragoun za doprovodu P. Františka Starého. U ostatku byla i ověřovací, latinsky psaná listina, potvrzující jeho pravost – autenticum, s podpisem arcibiskupa Kordače a jeho pečetí. Relikviář byl předložen olomouckému arcibiskupu Leopoldu Prečanovi, který ho prohlédl a povolil uctívání tohoto ostatku dodatkem, napsaným na autentikum: „Recognovimus et facultatem uti supra concedimus“ Olomucii die 10. Junii a. 1929, + Leopoldus m. p. aeppus. Z Olomouce byl relikviář přivezen do kostela sv. Cyrila a Metoděje dne 22. června 1929.

Český překlad autentika: „My František, z Boží a apoštolské Stolice milosti arcibiskup pražský, téže apoštolské Stolice pro Čechy a pro slavné diecéze bamberskou, míšeňskou a řezenskou legát rozený, český primas, obojí fakulty bohoslovecké na univerzitě pražské kancléř stálý, sv. bohosloví a filosofie doktor, atd. atd. atd.

Všem a jednotlivým, kdož tento náš list uzří, dosvědčujeme a potvrzujeme, že jsem k slávě všemohoucího Boha a ke cti jeho svatých posvátnou č á s t e č k u  k o s t i  s.v. V á c l a v a, mučedníka, ze zdroje původního vzatou, v pouzdro stříbrné hedvábnou nití červené barvy přivázanou a nápisem - z kosti sv. Václava muč.- označenou zbožně uložili a ji pro totožnost její z jedné strany sklem, a druhé pak pečetí Naší do červeného pečetního vosku vtištěnou ohradili a (že jsme) ji vydali vld. faráři filiálního kostela sv. Cyrila a Metoděje města Prostějova, v staroslavné diecézi olomoucké na Moravě, aby ji nejdůstojnějšímu a nejslovutnějšímu p. p. arcibiskupovi svému ukázal, jenž by ráčil prohlédnouti a povolení dáti, aby se mohla úctě věřících vystavovati. Na svědectví toho a větší důkaz dali jsme tento list ověřující touž pečetí, kterou shora řečený posvátný ostatek jest označen, potvrditi a vlastní rukou jsme jej podepsali.

Dali jsme v sídle našem arcibiskupském v Praze dne 30. ledna 1929.

                                                                           + František v. r. arcibiskup pražský.

Na svátek sv. Václava, dva dny před podpisem Mnichovské dohody, dne 30. září 1938, byl tento relikviář s ostatkem sv. Václava nesen v obrovském prosebném průvodu Prostějovských občanů, čítajícím nejméně 5.000 lidí. Průvod vyšel z farního kostela Povýšení sv. Kříže do kostela sv. Cyrila a Metoděje, kde byla pobožnost za ohroženou vlast a pak průvod pokračoval do kostela sv. Jana Nepomuckého a byl zakončen ve farním